Wersja enova365 2012.5.11

Najważniejsze informacje o wersji 2012.5.11

Księgowość:

Deklaracje PIT - Zaktualizowano xml dla PIT-36(28) do wersji schemy 2-0E, w czynności "Generuj XML do aktywnego formularza PDF", dostępnej na zatwierdzonej zaliczce ostatniego miesiąca okresu.
Deklaracja CIT-ST - Dostosowano sposób ustalania dat w okresie za jaki składana jest deklaracja oraz wyliczanie liczby pracowników we wskazanym okresie do "Wyjaśnień w sprawie wypełniania druku CIT-ST" opublikowanych na stronie www.podatki.gov.pl.
Deklaracje - W związku ze zmianą od 2021r. właściwości urzędów skarbowych wyodrębniono miejsce pobierania informacji o urzędzie skarbowym właściwym dla deklaracji IFT-2R oraz CIT-10Z.W konfiguracji Narzędzia / Opcje / Firma / Urzędy i KRS została dodana sekcja Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Złe długi w PIT i CIT - Na liście Złe długi dodano wydruk "Zestawienie złych długów". Wydruk prezentuje narastająco dane z zatwierdzonych Dokumentów ZD.

 

Kadry Płace:

Instytucje Finansowe PPK - W związku z faktem, że nowym właścicielem AXA TFI S.A jest firma UNIQA zmieniono nazwę Instytucji Finansowej PPK. Dotychczasowe nazwa AXA TFI S.A została zamieniona na UNIQA TFI S.A. Zmiana nazwy jest konieczna dla wykonania poprawnie dokumentu "Wypłata transferowa PPK".
Czas Pracy, Doba pracownicza w niedzielę i święta - Na definicji kalendarza zakładka Dodatkowe dodano parametr "Początek doby pracowniczej w niedzielę i święta"
Wskaźniki - Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.03.2021.
Nieobecności - Umożliwiono ewidencję nieobecności związanej oddaniem krwi lub osocza. W tym celu dodano nieobecność 'Oddanie krwi lub osocza' wraz z elementem rozliczającym 'Wynagr.za oddanie krwi lub osocza'.

 

Zobacz ulotkę do wersji 2012.5.11

Pobierz wersję 2012.5.11 (standard)