Wersja 2006.0.0 z dnia 30.07.2020

Została opublikowana  wersja enova365 o numerze 2006.0.0  - wersja rozwojowa, obejmująca funkcjonalności prawie wszystkich obszarów systemu.

Kadry i Płace

Wynagrodzenia

Przestój. W czynności "Import nieobecności z PUE" obsłużono usuwanie stref przestoju ekonomicznego zachodzących na okres nieobecności importowanych z PUE.
Składka Zdrowotna. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wpłacie korygującej.
Wynagrodzenie za urlop. Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop, jeżeli za miesiące poprzedzające nieobecność "Urlop wypoczynkowy" były uzupełnione Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego.
Prawa dostępu. Poprawiono odczytywanie praw dostępu dla operatora w czasie naliczania wypłaty ( Kadry/Pracownik/Simple - Prawo do informacji o zaszeregowaniu).

Pulpity

Zoptymalizowano kod definicji e-wniosków opartych o definicję dokumentów dodatkowych, w celu uproszczenia wprowadzania w nim modyfikacji.
Obsłużono kategoryzację wniosków składanych z poziomów pulpitów, w celu usprawnienia procesu składania wniosków. Na liście Ogólne/Wnioski w celu wprowadzenia nowego wniosku dodano przycisk "Nowy wniosek", po wybraniu którego pojawia się okno z parametrami:

"Wnioski bez kategorii" - parametr może przyjmować wartości TAK/NIE. Jeżeli parametr zostanie ustawiony NIE, to będzie można wskazać kategorię wniosków, co umożliwi zawężenie listy wniosków do wybranej kategorii.
"Kategoria wniosku" - po wybraniu kategorii w parametrze "Wniosek" lista zostanie zawężona do wniosków przypisanych do danej kategorii.
"Wniosek" - należy wskazać wniosek, który będzie składany.

Zmodyfikowano wniosek "e-zmian rachunku bankowego" dodając parametr "Rachunek główny do wynagrodzeń" domyślnie ustawiony na "Tak".
Dodano "e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+" a także weryfikatory sprawdzające, czy dana osoba może złożyć wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK.

Księgowość

Odsetki handlowe stosowane w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi - wprowadzono do systemu stopę odsetek handlowych stosowanych w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (medyczne) dodano w konfiguracji Ewidencje ŚP\Odsetki wraz z aktualną wartością 9,5%.
Mechanizm podzielonej płatności - przelewy łączone - wprowadzono możliwość przygotowania łączonego przelewu dla kilku płatności MPP pochodzących z tego samego dokumentu.
Sprawdzanie statusu kontrahenta z poziomu Rejestru VAT - czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT. Dodatkowo umożliwiono sprawdzenie statusu kontrahentów w bazie VIES wg daty aktualnej lub według daty operacji na dokumencie w oparciu o historię statusów zapisanych na karcie kontrahenta.
Szablony kopiowania dokumentów - dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania.
Import wielu plików XML - dodano możliwość importu wielu plików XML jednocześnie (czynność Import z wielu plików XML dostępna z menu Narzędzia).
Pobieranie danych z GUS w Biurach Rachunkowych - Biurom Rachunkowym umożliwiono pobieranie i uzupełnianie danych obsługiwanej firmy na podstawie danych z GUS.
Praca na wielu bazach - czynności Zapisz ustawienia listy w bazach oraz Przywróć ustawienia listy w bazach dostępne w ramach Organizatora widoku listy rozbudowano o możliwość wyboru kontekstów zapisu ustawień.

Workflow

Podprocesy - przygotowano nowy typ zadania procesowego o nazwie Podproces oraz dodano nowe pole o takiej samej nazwie na definicji tego typu zadania. Pole to zawiera relację do definicji procesów, dzięki czemu można uruchomić nowy proces (podproces) w momencie wykonania zadania w procesie (nadproces). Funkcjonalność pozwala na realizację różnych scenariuszy:

Przejście przez podproces i oczekiwanie nadprocesu na jego zakończenie.
Przejście równolegle podprocesu jako innej ścieżki w procesie głównym.
Przejście przez nadproces, ale bez uruchomienia ścieżki z podprocesem.

Handel

Słownik kodów CN - zmieniono sposób edycji kodu CN w karcie towaru. Odbywa się ona obecnie przez wybór z rozbudowanego słownika. W słowniku tym dla każdego kodu CN można określić jednostkę uzupełniającą oraz wymagalność masy netto.
Serwis do własnej (wdrożeniowej) obsługi kodu kreskowego z czytnika - dodano serwis, który umożliwia wpięcie się własnym dodatkiem w logikę przetwarzania kodu kreskowego odczytanego czytnikiem. Serwis działa na dwa sposoby: dodatkowy kod jest wykonywany wtedy, gdy mechanizm standardowy nie znalazł odczytanego kodu w żadnym z predefiniowanych kroków (1), albo standardowe kroki są pomijane i od razu wykonywany jest dodatkowy kod (2).
Raportowanie sprzedaży - ulepszenia - na liście faktur sprzedaży dodano wydruk „Nierozliczone faktury zaliczkowe” oraz grupę raportów o nazwie „Zestawienia wg wartości pozycji”. Nowa grupa zawiera dwa zestawienia: Sprzedaż towarów i usług (wg pozycji), Sprzedaż do kontrahentów (wg pozycji).
Integracja z WooCommerce - dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o obsługę kolejnej platformy sklepu internetowego. Najnowsza wersja dodatku umożliwia współpracę enova365 ze sklepami WooCommerce.
Dodawanie towarów pobranych z e-sklepu do enova365 - dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o czynność umożliwiającą import towarów z e-sklepu do enova365.

Produkcja

Moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.
Dodano nową listę dokumentów o nazwie "Dokumenty magazynowe". Nowa lista prezentuje dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów (RWP i PWP) oraz ich korekty.
Na liście zleceń produkcyjnych dodano czynność Bilans surowców. Umożliwia ona przygotowanie zbiorczego bilansu surowców dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych (czyli bez uwzględniania technologii podrzędnych). Dotychczas bilans surowców dostępny był tylko z poziomu formularza zlecenia produkcyjnego.

Szczegóły znajdziesz w ulotce.

 

 

Zobacz ulotkę do wersji 2006.0.0


instalator enova365 2006.0.0