Wersja 2003.1.1 (2003.1.1.17961) z dnia 03.04.2020

Szanowni  Państwo,

Jest opublikowana wersja 2003.1.1 enova365, która zawiera funkcjonalności wynikające z pakietu „Tarczy antykryzysowej”. Dotyczy ona przede wszystkim modułu Kadry i Płace oraz modułów Księgowych.

Moduł Kadry i Płace - zmiany:

W zakresie zasiłków

odpowiednio wydłużony został limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego (dotyczy również osób niepełnosprawnych do ukończenia 18. roku życia)
umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego dla osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.
osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, zasiłek chorobowy (100%) naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności

W zakresie badań lekarskich

automatyczne wydłużenie ważności badań okresowych

W zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności

ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności została odpowiednio wydłużona
zaktualizowane zostały kwoty dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych (PFRON, Deklaracja WN-d wraz z załącznikami)

W zakresie elastycznego czasu pracy

możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego /tygodniowego do odpowiednio 8 i 32 godzin (dotyczy wyłącznie wskazanych pracowników)
możliwość okresowego wprowadzenia równoważnego czasu pracy dla wybranych pracowników
w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20% (nie więcej niż do pół etatu) odpowiednio weryfikowana jest wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (zmodyfikowana procedura przyrównania do minimalnej płacy)

W zakresie obsługi przestojów

rozbudowano mechanizm rozliczania przestojów opisanych w kodeksie pracy
wprowadzono możliwość rozliczenia wynagrodzenie w trakcie przestoju ekonomicznego
wprowadzono możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego przestojem ekonomicznym

Deklaracje ZUS - zmieniono wykazywanie składki PPK finansowanej przez pracodawcę na deklaracji RCA.
Wydruki nowe i modyfikacje:

Badania okresowe - dodano kolumnę "Termin przedłużony"
Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z FGŚP
Karta ewidencji czasu pracy „szczegółowa” - dodano kolumnę "Czas przestoju", w której wykazywana jest liczba godzin pracownika w okresie przestoju
PFRON - dodano nowy raport: Lista pracowników niepełnosprawnych z wydłużonym okresem niepełnosprawności COVID-19

Moduły Księgowe - zmiany:

Zaktualizowano odsetki od 18 marca 2020 od należności i zobowiązań.
W mechanizmie weryfikacji terminu przekazania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) zmieniono liczbę dni z 3 na 14 dni od daty zlecenia przelewu. Zmiana wprowadzona została na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568).
W Sprawozdaniach finansowych konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności dodano parametr „Firma jest jednostką wpisaną do KRS” decydujący o tym czy do e-Sprawozdania Finansowego zostanie pobrany numer KRS.

 

Zobacz ulotkę do wersji 2003.1.1

Pobierz wersję 2003.1.1 (standard)