Nowa wersja enova365 2104.1.3

Najważniejsze informacje o wersji 2104.1.3

Kadry Płace:

Zaktualizowano deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 roku. Na deklaracjach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA będzie wykazywany kod wykonywanego zawodu pobierany z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Ogólne, a w przypadku zleceniobiorców z formularza Umowy z zakładki Ogólne z pola "Kod wykonywanego zawodu".
Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Ogólne dodano pole "Kod wykonywanego zawodu", które może być aktualizowane. Kody zawodów uzupełnione w polu "Kod wykonywanego zawodu" będą wykazywane na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.
Z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w menu Czynności dodano możliwość zaczytania kodów wykonywanych zawodów GUS. W celu zaczytania kodów wykonywania zawodów należy wybrać Czynności/Import kodów zawodów GUS. Kody zostaną zapisane w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Kody wykonywanych zawodów (GUS) oraz w logach pojawią się informacje o zaczytanych kodach, bądź pominiętych ze względu na istniejące już w bazie.

 

Księgowość:

Zaktualizowano eDeklarację CIT-8(30) do wersji schematu 2-0E.
Zaktualizowano formularz, wydruk i schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-ST do wersji 8. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 marca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 454).


Handel:

Umożliwiono generowanie pliku XML CUK-1 zgodnego z nową schemą CUK-1(2) obowiązującą dla transakcji wykonanych od 01 maja 2021 roku. Obecnie dostępne są dwie definicje, jedna dla transakcji do 30 kwietnia 2021 roku, druga dla transakcji od 01 maja 2021 roku.
Dodano nowy wydruk Sprawozdanie OC, dostępny z listy faktur. Odpowiada on nowemu schematowi deklaracji CUK-1(2). Obecnie dostępne są dwie wersje wydruku, jedna dla transakcji do 30 kwietnia 2021 roku, druga dla transakcji od 01 maja 2021 roku.

 

Szczegóły znajdziesz w ulotce.

Zobacz ulotkę do wersji 2104.1.3

instalator enova365 2104.1.3

 

Uwaga!

Konwersja baz enova365 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 2001.0.0